Opiekun prawny dla osoby pełnoletniej

Opiekun prawny dla osoby pełnoletniej wyznaczany jest drogą sądową dla osób niezdolnych do samodzielnego dbania o własne interesy osobiste bądź majątkowe. Można go przydzielić np. osobie starszej lub niepełnosprawnej. Kiedy osoba pełnoletnia potrzebuje opiekuna i jak nim zostać?

Opiekun prawny pełnoletniego – kiedy osoba ubezwłasnowolniona go potrzebuje?

Opiekun prawny jest wyznaczany pełnoletniemu w momencie, gdy nakłada się na nią całkowite ubezwłasnowolnienie. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy osoba ze względu na różnego rodzaju okoliczności (np. stan zdrowia) nie potrafi podjąć świadomej decyzji i wyrazić własnej woli. Opiekun prawny ma obowiązek ochrony interesów osobistych i majątkowych podopiecznego.  Ponadto musi dbać o jego dobro i zaspokojenie podstawowych potrzeb. We wszystkich ważniejszych sprawach dotyczących ubezwłasnowolnionego bądź jego majątku opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego, któremu podlega. Niewłaściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków może skutkować zwolnieniem kandydata z pełnienia obowiązków opiekuna.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zgodnie z prawem dorosła osoba częściowo ubezwłasnowolniona pozostaje pod opieką kuratora, nie opiekuna. Zadaniem pełnomocnika jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi podopiecznego (m.in. zapewnieniem opieki lekarskiej i dostatniego życia). Nie zobowiązuje się on jednak do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz protegowanego. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona potrzebuje wsparcia jedynie przy poważnych sprawach, np. przy chęci zaciągnięcia kredytu. Nie może ona samodzielnie zaciągać zobowiązań i rozporządzać swoimi prawami.

Jak przeprowadzić proces ustanowienia opiekuna dla osoby pełnoletniej?

Aby stać się opiekunem prawnym osoby pełnoletniej należy złożyć wniosek do sądu opiekuńczego. Do wniosku należy dołączyć odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia psychicznego osoby, o której ubezwłasnowolnienie toczy się postępowanie oraz odpis stosownego aktu z urzędu stanu cywilnego stwierdzający pokrewieństwo pomiędzy osobą składającą wniosek i uczestnikiem procesu.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć następujące osoby:

  • współmałżonek
  • krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, dzieci i wnuki)
  • rodzeństwo
  • przedstawiciel ustawowy
  • Prokurator Okręgowy.

Po przyjęciu wniosku biegli sądowi z zakresu psychiatrii i psychologii mają obowiązek sporządzenia opinii dotyczącej stanu uczestnika postępowania. Następnie w trakcie rozprawy sąd okręgowy dokonuje ubezwłasnowolnienia i przekazuje sprawę do sądu rejonowego w celu ustanowienia prawnego opiekuna. Po dokładnym sprawdzeniu i akceptacji wskazanego wcześniej kandydata, sąd wydaje tzw. zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Opiekun prawny – kto może nim zostać?

Opiekunem prawnym bądź kuratorem osoby dorosłej może zostać pełnoletni posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i pełni praw publicznych. Kandydat nie może być ubezwłasnowolniony i powinien spełniać określone wymogi formalne (m.in. dobry stan zdrowotny, dobra opinia społeczna oraz zaświadczenie o niekaralności). Opiekunem najczęściej wybiera się osobę związaną bezpośrednio z pełnoletnim. Są to kolejno: małżonek, rodzina, dalecy krewni oraz inne osoby bliskie. W przypadku braku kandydata na opiekuna, sąd zwraca się do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub organizacji społecznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy merytoryczno-prawnej w sprawach rodzinnych bądź opiekuńczych, sprawdź tu.

Zobacz również: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/opieka-nad-maloletnim/