Opieka nad małoletnim

Opieka nad małoletnim zazwyczaj sprawowana jest przez jego rodziców. Co w sytuacji, gdy dziecko w wyniku śmierci rodziców bądź pozbawienia ich władzy rodzicielskiej zostaje bez opieki? W takich przypadkach opiekuna wyznacza sąd.

Opiekun wyznaczony przez sąd

Sąd wyznacza opiekuna nieletniemu w przypadku śmierci rodziców, odebrania im praw rodzicielskich lub gdy nie posiadają oni pełnej zdolności prawnej. Opieka nad dzieckiem nie jest dziedziczna, dlatego każdorazowe wyznaczenie opiekuna odbywa się drogą sądową (nawet jeśli rodzice wcześniej go wyznaczyli). Sąd bierze pod uwagę wolę rodziców, jednak nie jest ona wiążąca dla werdyktu. Zazwyczaj opiekę nad dzieckiem powierza się najbliższym krewnym, czyli dziadkom, wujostwu lub pełnoletniemu rodzeństwu. Podczas rozprawy sąd kieruje się dobrem dziecka i ocenia kandydata na opiekuna biorąc pod uwagę m.in. relację opiekuna z małoletnim, warunki finansowe i emocjonalne oraz status społeczny pretendenta.

Jeśli potrzebujesz merytorycznego wsparcia w sprawach uzyskania sądowej opieki nad małoletnim, sprawdź tutaj.

Kto nie może sprawować opieki nad małoletnim?

Nie każdy członek rodziny bądź kandydat wyznaczony przez rodziców może sprawować opiekę nad małoletnim. W zależności od przyczyn wymienionych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, osoba może być pozbawiona możliwości zastąpienia biologicznych rodziców.

Opieka nad małoletnim nie może być sprawowana przez osoby:

  • którym odebrano władzę rodzicielską
  • pozbawione pełnej zdolności do czynności prawnych
  • skazane za przestępstwa seksualne lub z użyciem przemocy
  • pozbawione praw publicznych
  • którym zakazano przebywania w określonych środowiskach i miejscach związanych z opieką nad nieletnim
  • posiadające zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem małoletnich – w tym zakaz edukacji, leczenia i opieki
  • u których istnieją przesłanki świadczące o braku kompetencji do opieki nad nieletnim.

Prawa i obowiązki opiekuna

Prawa i obowiązki wyznaczonego przez sąd opiekuna są tożsame z tymi, które posiadali biologiczni rodzice dziecka. Opiekun zobowiązuje się do dbania o interesy, dobro oraz komfort małoletniego – tak jak by to robili jego rodzice. Sprawuje on również nadzór nad majątkiem osoby pozostającej pod jego opieką – po objęciu opieki opiekun musi sporządzić inwentarz majątku podopiecznego i przedstawić go sądowi opiekuńczemu. Wyjątkiem tej sytuacji jest sądowe zwolnienie z obowiązku, gdy majątek jest nieznaczny.

Zobacz też: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/?p=11