Kredyt hipoteczny a podział majątku

Kredyt hipoteczny stanowi istotną przeszkodę w procesie podziału majątku podczas rozwodu. O ile w momencie trwania związku małżeńskiego nie zawarto intercyzy (oddzielnej umowy majątkowej), wszystkie dobra byłych małżonków są traktowane jako ich wspólna własność w równych częściach. Wspólność ta tyczy się zarówno aktywów, jak i zaciągniętych zobowiązań oraz zadłużeń – w tym kredytu hipotecznego.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka, czyli kupiona w pożyczce nieruchomość. W dużym skrócie polega on na zabezpieczeniu banku w przypadku braku spłaty zobowiązania. Jeśli kredyt nie zostanie uregulowany, bank ma prawo przeprowadzić egzekucję lokalu. Dzięki tym działaniom jest on w stanie uzyskać spłatę zobowiązań w pierwszej kolejności, przed innymi wierzycielami. Kredyt hipoteczny charakteryzuje najczęściej wysoka kwota kredytu i długi okres spłaty.

Jak podzielić majątek, w którego skład wchodzi mieszkanie?

Majątek, w którego skład wchodzi mieszkanie podlegające kredytowi hipotecznemu należy podzielić zgodnie z jednym z trzech możliwych sposobów.

Zalicza się do nich:

  • fizyczny podział mieszkania – zazwyczaj, gdy z jednego mieszkania da się wyodrębnić dwa samodzielne lokale z odrębnymi i niezależnymi od siebie wejściami
  • przyznanie mieszkania na wyłączność jednemu małżonkowi (z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka)
  • sprzedaż mieszkania w drodze licytacji komorniczej i podział uzyskanych pieniędzy.

Najczęściej spotykaną opcją podziału nieruchomości jest przyznanie mieszkania na wyłączny użytek jednemu małżonkowi. Jest to bezkonfliktowy, sprawiedliwy sposób podziału majątku, w wyniku którego obie strony mogą dojść do satysfakcjonującego porozumienia.

Jeśli posiadasz kredyt hipoteczny i szukasz pomocy merytoryczno-prawnej z zakresu podziału majątku, kliknij tutaj.

Czy hipoteka zmienia wartość nieruchomości podlegającej podziałowi?

Kredyt hipoteczny nie ma znaczenia przy ocenie wartości mieszkania. Hipoteka polega jedynie na zabezpieczeniu długu przez bank. Podlega ona placówce udzielającej świadczenia i nie wpływa przy tym na jakość, stan oraz wartość nieruchomości. Przy podziale majątku sąd zawsze bierze pod uwagę wyłącznie aktywa obu stron. Długów, w tym hipoteki, nie wlicza się w ogólne zasoby małżonków. W konsekwencji tego, podczas procesu rozdzielności majątkowej, nieruchomość rozlicza się jedynie na podstawie określonej przez biegłego cenie lokalu. Sąd nie ustala istnienia długów, ich wysokości oraz spłaty – zajmuje się tym bank udzielający kredytu.

Kredyt hipoteczny – kto ma obowiązek jego spłaty?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym za zaciągnięte zobowiązanie finansowe odpowiadają wszystkie osoby, których ono dotyczy. Z tego powodu po rozwodzie sytuacja byłych małżonków się nie zmienia i wciąż mają oni obowiązek spłaty długu. Po uregulowaniu całego kredytu, małżonek nie posiadający praw do nieruchomości, może domagać się spłaty poniesionych po rozwodzie kosztów. Wśród dostępnych opcji spłaty zobowiązania istnieje również możliwość przeniesienia kredytu tylko na jednego małżonka, jednak wymagana jest przy tym zgoda wierzyciela (banku).

Zobacz też: https://adwokat-wodzislaw-slaski-rozwod.pl/rozwod-z-orzeczeniem-o-winie/